kapat× Destek 444 10 61
Hasta Hakları

1. Hizmetten genel olarak faydalanma;Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma; Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
3. Bilgilendirme; Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,
4. Kuruluşu seçme ve değiştirme; Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme; Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
6. Bilgi İsteme; Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
7. Mahremiyet; Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
8. Rıza ve İzin; Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
9. Reddetme ve durdurma; Tedaviyi reddetmeye ve/veya durdurulmasını istemeye,
10. Güvenlik; Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
11. Dini vecibelerini yerine getirebilme; Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
12. Saygınlık görme; Saygı, özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
13. Rahatlık; Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
14. Ziyaret; Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
15. Refakatçi bulundurma; Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve doktorun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
16. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı; Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,
17. Sürekli hizmet; Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, hakkı vardır.
 
HASTA SORUMLULUKLARI
Sağlık hizmeti kullanmak için bir sağlık kurumuna başvuran hastaların, tedavi süresi boyunca yerine getirmek zorunda olduğu sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır. Bu sayede tedavi süreci çok daha verimli geçmektedir. Aşağıda hasta sorulukları sıralanmaktadır,
1. Doktorunuzu ismiyle tanımak, onun size önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarınızdan biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiğiniz veya konuyu iyice anlamadığınız zaman konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüsünüz.
2. Tıbbi durumunuz hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumlusunuz. Şikâyetlerinizi mevcut veya geçirdiğiniz bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığınız ilaçları ve alışkanlıklarınızı eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalısınız.
3. Tedavi uygulamaları süresince durumunuzda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetlerinizi tedavinizden sorumlu doktor veya doktorlara bildirmekle yükümlüsünüz.
4. Tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüsünüz. Tedavi giderleriniz bağlı olduğunuz kurumunuz tarafından karşılanıyorsa, kurum bilgilerinizi doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumlusunuz. 
5. Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.
6. Planlanan tedaviyi reddettiğiniz veya doktorun talimatlarına uymadığınız takdirde doğacak sonuçlardan siz sorumlusunuz.
Bütün bu tedbirler sizi en kısa zamanda sağlığınıza kavuşturmak amacıyla alınmaktadır.